About Us

หลักการและเหตุผล

         เนื่องจากในปัจจุบันกีฬากอล์ฟในประเทศของเรานั้นได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของปริมาณนักกอล์ฟที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกปี   รวมถึงองค์ประกอบและปัจจัยในวงการกอล์ฟก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวอาทิเช่น สนามกอล์ฟ สนามไดร์ฟ อุปกรณ์กอล์ฟที่มีมากหลากหลายแบรนด์เลือก ร่วมถึงสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวกับกอล์ฟ ต่างเพิ่มจำนวนขึ้นด้วยอัตราที่น่าสนใจ อีกประการหนึ่งจำนวนตัวเลขของสนามกอล์ฟในบ้านเราที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันกันปรับปรุงพัฒนาทั้งสนามกอล์ฟและสิ่งอำนวยความสะดวกมีสีสันมากขึ้นโดยในแต่ละเขตภูมิภาคก็มีการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับนักกอล์ฟและนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ ที่มาเยือน ณ สถานที่ดังกล่าว  ก็ทำให้เราสามารถยืนยันได้ถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจกอล์ฟในบ้านเราภาวะปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้นทาง HelloGolfer ซึ่งเป็นเวปไซด์น้องใหม่เกี่ยวกับกีฬากอล์ฟร่วมถึงการท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้เล็งเห็นว่าเพื่อเป็นการรองรับและเพิ่มช่องทางในการกระจายข่าวสารร่วมถึงการสื่อสารของธุรกิจกีฬากอล์ฟกับนักกอล์ฟร่วมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจกีฬากอล์ฟได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ปจจุบันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในธุรกิจฯดังกล่าวบ้าง ถือโอกาสเปิดให้บริการเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2562        

วัตถุประสงค์  www.HelloGolferThailand.com

  • เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารธุรกิจกีฬากอล์ฟให้กว้างขึ้น
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการด้านดิจิตอให้เข้ากับยุค
  • เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารและสังคมของกลุ่มนักกอล์ฟ
  • เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ
  • เพื่อเป็นการขยายและสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งชาวไทยและช่าวต่างชาติ
  • เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในธุรกิจกอล์ฟได้อย่างรวดเร็วฉับพลันทันสมัย
  • เพื่อรองรับสำหรับธุรกิจการบริการจองกอล์ฟในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย  www.HelloGolferThailand.com

นักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ชายและหญิง อายุตั้งแต่ อายุ 12-65 ปี

ผู้ประกอบการสนามกอล์ฟและธุรกิจกอล์ฟอื่นๆ

ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม